RSS

14 – À Moi Paris Ch. 14 – Première dispute(Vụ cải cọ đầu tiên)

16 Th10

À Moi Paris Ch. 14 – Première dispute(Vụ cải cọ đầu tiên)
French Listening Comprehension
Transcript + Translation

  

14

Première dispute

First Fight(Vụ cải cọ đầu tiên)

 

Deux semaines plus tard, Claudia rentre après une grosse journée de cours. Sophie et Mary sont en train de regarder la télévision.

Two weeks later, Claudia comes home after a long day of school. Sophie and Mary are watching television.(Hai tuần sau, Claudia trở về sau 1 ngày học dài.Sophie và Mary đang xem TV)

Sophie

Salut Claudia !

Hi Claudia!(Chào Claudia)

Claudia

Salut…

Hi…(Chào)

Sophie

Ça va ?

Everything ok?(Mọi việc ổn chứ?)

Claudia

Non ! J’ai D à mon examen de maths. Et puis j’ai mal à la tête… et j’ai faim ! Qu’est-ce qu’on mange ?

No! I got a D on my math test. And I have a headache… and I’m hungry! What are we eating? (Không,tôi bị điểm D trong bài thi Toán. Và tôi bị nhức đầu..Tôi đói! Chúng ta ăn gì?)

Sophie

Mary et moi avons déjà dîné.

Mary and I have already eaten.(Mary và tôi đã ăn rồi)

Claudia

Ha ! C’est sympa ! Merci de m’avoir attendue !

Ha! That’s nice! Thanks for waiting for me! (Ha! Thật là tốt bụng! Cám ơn đã chờ tôi!)

Mary

Mais on ne t’attend jamais le mardi !

But we never wait for you on Tuesdays! (Nhưng chúng tôi không bao giờ chờ bạn vào Thứ Ba)

Claudia

Justement ! Ce n’est vraiment pas sympa ! Bon, je vais me faire un oeuf… Qui a mangé le dernier oeuf ?

Exactly! That really isn’t nice! So, I’m going to make myself an egg… Who ate the last egg? (Đúng thế! Điều đó đúng là chẳng tốt bụng! Tốt, tôi sẽ nấu cho tôi 1 quả trứng..Ai đã ăn quả trứng cuối cùng rồi?)

Mary

Euh, excuse-moi, je crois que c’est moi, ce matin.

Um, sorry, I think it was me, this morning.(Xin lổi, tôi nghỉ chính là tôi,sáng nay)

Claudia

Et tu ne peux pas en racheter !

And you couldn’t buy some more!(Và bạn cũng không chịu mua thêm!)

Mary

J’ai oublié…

I forgot…(Tôi quên lửng)

Claudia

C’est toujours la même chose dans cette maison ! Il ne reste jamais rien dans le frigidaire ! Et c’est toujours moi qui fais les courses ! Et puis, cette vaisselle sale, là, à qui est-elle ? Combien de fois faut-il répéter que chacun doit faire sa vaisselle ?

It’s always the same thing in this house! There’s never anything left in the refrigerator! And it’s always me that does the shopping! And then, these dirty dishes here, whose are those? How many times do we need to repeat that everyone has to do her dishes?(Điều đó luôn luôn xảy ra trong nhà nầy! Chẳng còn gì trong tủ lạnh! Và luôn luôn chính tôi phải đi mua đồ! Còn cái dỉa dơ nầy,nó của ai vậy? Cần phải lặp lại bao nhiêu lần là mổi người phải rửa dỉa của mình?)

Sophie

Oh là là, on se calme !

Oh my, calm down!(Bình tỉnh đi)

Claudia

Non, mais j’en ai vraiment assez ! C’est toujours la même chose !

No, I’ve really had enough! It’s always the same thing!(Không,tôi cảm thấy đủ rồi!Điều nầy cứ xảy ra hoài!)

Sophie

Dis-donc, Claudia, tu exagères ! Ce n’est pas parce que tu es de mauvaise humeur que tu dois crier sur tout le monde !

Come on, Claudia, you’re exaggerating! Just because you’re in a bad mood doesn’t mean you have to yell at everyone!(Nè, Claudia, bạn nói quá rồi! Không phải bởi vì bạn buồn bực mà bạn phải la hét mọi người)

Claudia

Je crie si je veux. Il n’y a rien à manger pour moi, tu trouves ça normal ?

I’ll yell if I want to. There’s nothing for me to eat, does that seem right to you? (Tôi la nếu tôi muốn. Không còn gì cho tôi để ăn,bộ bạn thấy như vậy bình thường sao?)

Sophie

Excuse-moi, mais si je me souviens bien, c’est Mary qui a fait les courses la semaine dernière. Donc, c’est à ton tour. Et puis Mary et moi nous avons commandé une pizza, et avec ton régime, tu ne manges jamais rien !

Excuse me, but if I remember correctly, it was Mary that went shopping last week. So, it’s your turn. Plus Mary and I ordered a pizza, and with your diet, you never eat anything! (Xin lổi bạn, nhưng nếu tôi nhớ đúng,chính Mary đi chợ tuần rồi.Vậy, đến lượt bạn.Và rồi,Mary và tôi đã đặt bánh pizza, và cùng với khẩu phần của bạn, bạn chẳng ăn gì cả!)

Claudia

C’est ça. Tu as réponse à tout !

That’s it. You have an answer for everything!(Chính thế!Bạn đã trã lời tất cả rồi!)

Sophie

Absolument, quand tu es en colère sans raison. Alors va prendre un bain et calme-toi !

Absolutely, when you’re angry for no reason. So go take a bath and calm down!(Chắc chắn, khi bạn tức giận mà không có lý do,hảy đi tắm và bình tỉnh lại)

 

Claudia sort de la cuisine et entre dans sa chambre en claquant la porte. Une demi-heure plus tard, elle ressort.

Claudia leaves the kitchen and goes into her bedroom, slamming the door. Half an hour later, she comes back out.(Claudia rời nhà bếp và đi vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Nửa giờ sau, cô ta trở ra lại.)

Sophie

Alors, ça va mieux ?

So, feeling better?(Sao, cảm thấy khá hơn chưa?)

Claudia

Oui… je suis désolée… j’ai vraiment un sale caractère.

Yes… I’m sorry… I’m really in a bad mood.(Rồi, tôi xin lổi,tôi thực sự xấu tính)

Sophie

Allez, on oublie ! Ça n’est pas grave. Bon, tu dois avoir faim maintenant. Regarde, Mary est en train de te faire une omelette ! Elle est sortie spécialement pour t’acheter des oeufs !

Come on, forget it! It’s no big deal. So, you must be hungry now. Look, Mary is making you an omelette! She went out just to buy you some eggs!(Nè, chúng ta hảy quên nó đi!Chả có gì nghiêm trọng!Tốt,bạn chắc là đói bụng rồi. Hảy nhìn kìa,Mary đang làm cho bạn 1 cái ốp lếch kìa! Cô ta đã đi ra ngoài chỉ để mua cho bạn mấy quả trứng)

Mary

Oui, tu as raison quand tu dis que celle qui finit quelque chose doit en racheter… Alors voilà, pour me faire pardonner.

Yes, you were right when you said that whoever finishes something should buy more… So here, to apologize.(Phải,bạn có lý khi bạn nói rằng người nào ăn hết thứ gì phải mua nó lại.Đây, chính tôi phải xin lổi bạn.)

Claudia

Mary, tu es vraiment un ange ! Mais c’est moi qui dois vous demander pardon. Désolée d’avoir crié…

Mary, you’re a real angel! But I should be apologizing to you. Sorry for yelling…(Mary, bạn đúng là 1 thiên thần! Nhưng chính tôi mới phải xin bạn tha lổi cho. Xin lổi đã la bạn.)

 

Download MP3:

http://www.mediafire.com/?424996q3nsatuos

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: