RSS

ÐỨC PHẬT VÀ GIÁO PHÁP CỦA NGÀI- Ernest K. S. Hunt, 1962

18 Th9

ÐC PHT VÀ GIÁO PHÁP CA NGÀI

Ernest K. S. Hunt, 1962

Tịnh Minh dịch Việt, 1992

Chua lang que o Viet Nam

Lesson 30

Walk on the Way by One’s Will

I hope that we are wiser than many of the men and women to whom the Buddha shewed his Path, and that we will learn all we can of it and follow it bravely to the very end. If we do this we shall find true peace and happiness.

As I mentioned in the previous lesson, some people think that the possession of money will bring happiness; others think that if they could always do just what they wish to do they would be happy. Money cannot bring real happiness. The only way to get real happiness is the way that Buddha teaches; that is, to walk the Path.

Remember that ignorance brings sorrow always, and knowledge of the truth brings happiness. Ignorance is darkness and truth is light. The mind that is ignorant is full of darkness and this brings sadness and pain. The mind of one who is walking the Eight-fold Path gradually becomes full of the Light of Truth and this brings happiness and peace.

The Buddha, when he found this wonderful path, did not force his friends to walk it. He told them all that he could about it, and what he had found at the end of it; but he left it to them to choose whether they would try it themselves, or stay, instead, in the dark forest of ignorance. Some did walk in it and they were glad that they had gone so far for they became happy and full of joy. Others preferred to stay in the forest of ignorance.

Now the Buddha does exactly the same with us today as he did with his friends so long ago. He points out the Path to us but he will not treat us like little babies and force our feet to walk it if we do not desire to do so. Other teachers of religion treat their followers as little children, telling them that they must do this and that they must not do that. The Lord Buddha tells us that if we walk the Way he found we shall lose our suffering and become happy, and that if we stay in the dark forest we shall remain unhappy and full of pain. If we are wise he knows that we will hurry along the Noble Eight-fold Path, for a person who is wise does not wish to be unhappy any longer than he can help.

 

QUESTIONS (13)

1. Where were the men walking?
2. What were they doing?
3. Where all the men busy talking?
4. Tell what he found.
5. Was it easy to clear away the creepers and the trees from the path?
6. Where did the path lead?
7. What did the man find in the palace?
8. Who was the man who found the path?
9. What was the name of the path?
10. What was the name of the forest?
11. What was the name of the palace?
12. Are we forced to walk the Path?
13. What shall we do if we are wise?

-ooOoo-

Ðức Phật giáo hóa chúng ta ngày nay giống y như Ngài đã khuyên nhủ thân hữu của Ngài xưa kia. Ngài trình bày cho ta thấy con Ðường nhưng Ngài sẽ không coi chúng ta như trẻ con, bắt đôi chân chúng ta phải tiến bước, nếu ta không muốn. Các đạo sư khác coi môn đệ của họ như trẻ con, bảo họ phải làm điều này và không được làm điều khác. Ðức Phật dạy nếu chúng ta đi theo con Ðường mà Ngài đã tìm thấy thì chúng ta sẽ mất khổ, được vui, và nếu chúng ta ở lại trong rừng đen tối thì chúng ta sẽ triền miên đau khổ. Nếu chúng ta sáng suốt, Ngài biết chúng ta sẽ khẩn trương đi theo con Ðường Tám Bước Cao Quí, vì người khôn ngoan sáng suốt không muốn cưu mang khổ đau lâu hơn nữa.

CÂU HỎI (13)

1. Những người đàn ông đó đang đi đâu?
2. Họ đang làm gì?
3. Tất cả những người đó đang bận tâm bàn chuyện ở đâu?
4. Hãy kể chuyện ông ấy thấy gì.
5. Chặt dây, đốn cây, phát quang con đường mòn đó có dễ không?
6. Con đường mòn đó dẫn tới đâu?
7. Người đàn ông đó thấy gì trong cung điện?
8. Người thấy được con đường mòn đó là ai?
9. Con đường mòn đó tên là gì?
10. Khu rừng đó tên là gì?
11. Cung điện đó tên là gì?
12. Chúng ta có bị bắt buộc đi theo con đường mòn đó không?
13. Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta sáng suốt?

-ooOoo-

Lesson 30:
exactly (adv) : chính xác, đúng đắn
mention (v) : đề cập, nói đến
possession (n) : sở hữu, có
prefer (v) : thích hơn
will (n)  : ý chí

Lesson 31

Buddhas

We saw in the last lesson that the Path which the Lord Buddha found is the ancient Path of Wisdom leading to Truth. This Path is generally called the Eight-fold Path beacause there are eight things in it which we have to learn. Perhaps some of you are likely to imagine that the Buddha made this road. This is far from the truth for this Path has always been there. All he did was merely to rediscover it and clear away much of the rubbish which has covered and hidden it from us for so long.

Long before our Buddha was born there were many other great Buddhas who found the Path and shewed it to the people of their time; but these people in those far off days were much the same as the people of our time. They quickly forgot about the teaching, allowed the road to become covered with the creepers and bushes of ignorance and superstition.

Our Buddha knew all about these great teachers of past ages. This is why he told the people that he had found the ancient Path which all the Buddhas had taught.

You see there have been many Buddhas; our Buddha was by no means the first. These other Buddhas lived so long ago that we have no written histories about them but the one thing we do know, however, is that they taught the people in those far off days the very same Truth that our own Buddha teaches us today.

Perhaps the word Buddha sounds strange to some of you and many of you may be wondering where he got the name from.

Some of you may recall John, Mary and Alice and so on. If I were to ask you how you got these names you would probably tell me that they were given to you by your parents. The word Buddha is not like this – in fact it is not a name at all; nor was it given to him by his parents. It is not a name at all; nor was it given to him by his parents. It is a title like the words teacher, doctor, king or president. It means the Enlightened One and is given to those who have found the whole Truth.

You all know that the title of teacher is given to those who teach. The title of doctor to those who attend the sick; while those who reign or rule over a country are called presidents or kings or emperors.

So we understand then that the title of Buddha is given to all those who have found that ancient. Road of Wisdom and understand the Truth.

 

-ooOoo-

Bài 31

CHƯ PHẬT

Trong bài học trước, chúng ta thấy con Ðường Mòn mà Ðức Phật đã tìm thấy là con Ðường Trí Tuệ cổ xưa dẫn đến Sự Thật. Con Ðường này thường được gọi là con Ðường Tám Bước Cao Quí, bởi vì có tám điều chúng ta phải học tập. Có lẽ một số các bạn tưởng rằng Ðức Phật tạo ra con đường này. Ðiều đó xa với sự thật, con Ðường này lúc nào cũng hiện hữu ở đó. Tất cả những gì Ngài làm chỉ là tái phát hiện nó, quét dọn rác rưởi đã từ lâu bao phủ và che khuất nó.

Từ vô lượng vô biên kiếp trước khi Ðức Bổn Sư chúng ta ra đời đã có hằng hà sa số chư Phật phát hiện ra con Ðường Mòn đó và chỉ nó cho quần chúng ở thời đại các Ngài thấy; nhưng quần chúng ở những thời đại xa xưa đó cũng giống hệt như quần chúng ở thời đại chúng ta. Họ vội quên giáo pháp, để mặc cho dây leo chằng chịt, bụi rậm vô minh và mê tín phủ kín con đường.

Ðức Phật chúng ta biết tất cả các đại sư ở những thời đại quá khứ. Vì thế Ngài nói với quần chúng rằng Ngài đã tìm ra con Ðường cổ xưa mà chư Phật đã giảng dạy.

Các bạn thấy đó, có hằng hà sa số chư Phật; Ðức Phật chúng ta không phải là vị đầu tiên. Chư vị Phật khác đã sống ở những thời xa xưa đến nỗi không có lịch sử văn tự gì về các Ngài cả. Tuy nhiên, có điều chúng ta biết là các Ngài đã giảng dạy quần chúng ở những ngày tháng xa xưa đó Sự Thật tương tự như Ðức Phật chúng ta dạy chúng ta ngày nay.

Có lẽ từ Phật nghe hơi xa lạ đối với một số các bạn, và nhiều vị có lẽ cũng đang thắc mắc không biết Ngài được danh hiệu đó từ đâu.

Một số các bạn có lẽ còn nhớ những tên gọi như John, Mary, Alice v.v. Nếu tôi hỏi các bạn vì sao có được những tên đó, các bạn có lẽ nói rằng cha mẹ các bạn đặt tên cho các bạn như thế. Từ Phật không phải như vậy – Thực ra nó không phải là tên họ gì cả, cũng không phải do cha mẹ Ngài đặt cho Ngài. Ðó là một tước hiệu như từ giảng viên, bác sĩ, quốc vương hay tổng thống. Phật có nghĩa là Ðấng Giác Ngộ và được trao tặng cho những ai thấy được Sự Thật viên mãn.

Tất cả các bạn đều biết danh hiệu giảng viên được tặng cho những ai làm công tác giảng dạy. Danh hiệu bác sĩ dành cho người chăm sóc bịnh nhân; còn những nhà cai trị hay lãnh đạo một quốc gia thì được gọi là tổng thống, quốc vương hay hoàng đế.

Thế thì chúng ta hiểu rằng danh hiệu Phật Ðà được trao tặng cho tất cả những ai tìm ra con Ðường Trí Tuệ cổ xưa đó và hiểu rõ Sự Thật.

-ooOoo-

Lesson 31:
attend (v) : chăm sóc, phục vụ
emperor (n) : hoàng đế
history (n) : lịch sử
imagine (v) : tưởng tượng
in fact : thực ra
president (n) : tổng thống, chủ tịch
probably (adv) : có lẽ
recall (v) : gợi lại, nhớ lại
reign (v) : trị vì, thống trị
rubbish (n) : rác rưởi
sound (v) : nói giọng, nghe có vẻ
superstition (n) : sự mê tín
title (n) : danh hiệu, nhan đề

Lesson 32

The Law of Change – II

The Buddhas always teach the same thing. They follow the ancient Path to the very end and return to tell the people of the wonderful things they have seen and try to encourage them to walk the Path for themselves.

There are three things we should try to understand if we wish to follow the Lord Buddha and be his true children. The first is the Law of Change.

I wonder if you realize that everything in the whole universe is changing all the time – that nothing remains exactly the same for one moment even? We can watch some things change because they change so quickly, while others change so very slowly that it is hard to notice it taking place.

The hills and the mountains are changing all the time but few of us can notice the change because it takes place so slowly. If, on the other hand, we look at a rose bud in the morning and examine it again in the evening it is very easy to see how much it has changed in these few hours.

If we have a friend whom we only see once or twice a year we can notice right away the change in him. How much taller or older he has become.

Not only are things changing all the time but they are also passing away from us. We cannot keep anything for very long.

One of the hardest things we have to learn is to give up willingly all that we value. Not to hold on to anything after it ceases to be of use to us. There is a story told by the Lord Buddha which will perhaps explain just what I mean by learning to give up willingly those things which are no longe useful to us.

A man once set out upon a journey. After several days traveling he came to a raging stream. He had no boat and for some time it seemed as if there were no way for him to cross. Suddenly the idea of making a raft occurred to him.

He cut branches of trees and bound them together and after much effort, made himself a raft which bore him in safety across the raging torrent. Having found the raft so useful he was unwilling to throw it away and, heavy as it was, strapped it to his shoulders and continued his journey.

His way led up a steep mountain on the slopes of which was a thick forest of cedar trees. The raft on his shoulders was very heavy and constantly caught on the branches of these trees making it very hard for him to climb.

Suddenly a man appeared before the traveler and said to him, “Friend, why are you carrying such a heavy burden upon your shoulders; surely it would be easier for you to climb this mountain if you were to throw it away?”

“Oh but I could not do that”, the traveler cried; “it is far too useful. It brought me in safety across the raging torrent which you see in the valley below”.

“True”, replied the stranger, “But I see no torrents here on the mountain side and a stout stick would serve your purpose at this stage of your journey than that clumsy raft that you persist in dragging along on your shoulders. The raft, I understand, you made yourself and would it not be possible to make a new one when you encounter another stream that needs crossing? Take my advice and discard that raft which has now become useless and take in its stead a strong stick”.

The traveler listened to the advice of the stranger and threw away the raft. He was surprised to see how quickly he advanced along his journey with the aid of the stick.

In the same way each work which we have to do on our journey through life requires new tools.

The child in the kindergarten learns many wonderful things through playing with beads and wooden blocks but these beads and blocks would be very much out of place in the first or second grades of the public school.

What is true of these kindergarten toys is also true of everything in life. We must learn to use a thing as long as it helps us on our journey and to give it up the minute it becomes a hindrance to our progress.

Those who will not learn this lesson suffer because they are continually trying to hold on to things which, because of the Law of Change and Becoming, must pass.

QUESTIONS (14)

1. What does the word Buddha mean?
2. Is the word Buddha a name?
3. Has there been more than one Buddha?
4. Do all Buddhas teach the same truth?
5. What is the Path the Buddha taught sometimes called?
6. Give me another name for the Path.
7. Where does the Path lead?
8. How many steps are there on the Path?
9. Explain the Law of Change in your own words.
10. Tell the story of the raft.
11. What does the story of the raft teach?

-ooOoo-

Bài 32

LUẬT VÔ THƯỜNG – II

Chư Phật lúc nào cũng thuyết giảng một việc tương tự. Các Ngài đi theo con Ðường cổ xưa đến cùng và rồi trở lại báo cho quần chúng biết những điều kỳ diệu mà các Ngài đã chứng kiến, và ra sức khích lệ họ tự ý đi theo con Ðường đó.

Có ba điều nên cố gắng hiểu rõ nếu chúng ta muốn theo Phật và làm đệ tử chân chính của Ngài. Thứ nhất là Luật Vô Thường.

Tôi tự hỏi không biết các bạn có nhận thấy mọi thứ trong toàn cõi vũ trụ đang thay đổi liên tục không – các bạn có nhận thấy không một vật gì tồn tại nguyên dạng ngay trong từng sát na không? Chúng ta có thể nhìn xem vài thứ thay đổi, vì chúng thay đổi quá nhanh, trong khi những thứ khác thì thay đổi chậm đến nỗi khó mà nhận thấy nó đang diễn ra.

Các đồi núi đang thay đổi liên tục nhưng mấy ai trong chúng ta thấy được sự thay đổi đó, bởi vì nó diễn ra quá chậm. Trái lại, nếu chúng ta nhìn một nụ hồng buổi sáng và lại quan sát nó vào buổi tối thì dễ thấy là nó đã thay đổi rất nhiều trong vài giờ đó.

Nếu chúng ta có một người bạn mà chỉ gặp một vài lần trong năm thì có thể thấy ngay nét thay đổi ở anh ta. Anh ta đã cao hơn hay già hơn nhiều.

Không những mọi thứ đang liên tục thay đổi mà còn xa lìa với chúng ta nữa. Chúng ta không thể nào duy trì bất cứ một cái gì lâu dài.

Một trong những điều khó khăn nhất mà chúng ta phải tu tập là tự động từ bỏ tất cả những gì chúng ta trọng vọng. Ðừng bám víu bất cứ thứ gì không còn hữu dụng với chúng ta. Câu chuyện Ðức Phật kể sau đây có lẽ giải thích được những gì tôi muốn nói, đó là điều biết sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì không còn hữu dụng với chúng ta nữa.

Thuở nọ có một người khởi cuộc hành trình. Sau nhiều ngày lên đường, ông đến một dòng suối chảy xiếc. Không có thuyền bè, và hình như ông lay hoay một lúc không biết cách nào băng qua. Bỗng nhiên ý nghĩ làm bè chợt đến với ông.

Ông chặt nhiều cành cây, cột chúng lại với nhau; và, sau nhiều nổ lực, ông tự làm một chiếc bè đưa ông an toàn qua dòng nước lũ. Thấy chiếc bè quá hữu dụng, không muốn vất, dù nặng nề, ông vẫn buộc nó lên vai và tiếp tục cuộc hành trình.

Con đường dẫn đến một ngọn núi dốc, sườn núi là cánh rừng chi chít những cây bạch đàn. Chiếc bè trên đôi vai ông rất nặng nề và thường vướng vào các cành cây, làm cho ông rất khó leo lên.

Bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện trước mặt nhà du khách và nói: “Ông bạn, tại sao ông mang một gánh nặng trên vai thế? Hẳn là dễ dàng cho ông leo lên ngọn núi này hơn nếu ông vất bỏ nó?”

“Ồ! Nhưng tôi không thể làm được điều đó”, người du khách kêu lên. “Nó còn nhiều hữu dụng lắm. Nó đã mang tôi an toàn qua dòng nước lũ mà bạn thấy ở thung lũng dưới kia”.

“Ðúng!” Người lạ mặt đáp. “Nhưng tôi không thấy những dòng nước lũ đó trên sườn núi này nữa. Một chiếc gậy rắn chắc sẽ phục vụ mục đích của bạn trong giai đoạn hành trình này hơn là cái bè thô kệch mà bạn cứ khư khư mang vác trên vai. Cái bè, tôi hiểu, chính bạn làm ra nó, và sẽ không thể nào làm được cái mới khi bạn gặp phải một dòng suối khác cần qua, phải không? Hãy nghe tôi, hãy vất cái bè vô dụng ấy đi, và, thay vào đó, hãy cầm một chiếc gậy rắn chắc”.

Ông khách nghe theo lời khuyên của người lạ mặt và vất cái bè. Ông ngạc nhiên thấy mình tiếp tục cuộc hành trình rất nhanh với sự trợ giúp của chiếc gậy.

Cũng thế, mỗi việc chúng ta phải làm trong cuộc hành trình suốt đời đều cần những dụng cụ mới.

Em bé mẫu giáo biết được nhiều thứ tuyệt vời qua cách chơi đùa với những cục gỗ, khối gỗ, nhưng những thứ đó không còn phù hợp với các lớp nhứt nhì ở trường công.

Những gì đúng với các trò chơi mẫu giáo này thì cũng đúng với mọi thứ trên đời. Chúng ta phải biết sử dụng một vật miễn là nó còn giúp ích cho ta trên cuộc hành trình, và từ bỏ tức khắc nếu nó trở thành vật cản bước tiến của ta.

Những ai không am tường bài học này sẽ bị đau khổ, bởi vì họ cố tình thường xuyên bám víu vào những thứ phải băng hoại vì Luật Vô Thường Biến Ðổi này.

CÂU HỎI (14)

1. Từ Phật nghĩa là gì?
2. Có phải từ Phật là một tên gọi không?
3. Có nhiều vị Phật phải không?
4. Chư Phật thuyết giảng cùng một sự thật phải không?
5. Con Ðường Phật dạy đôi khi được gọi là gì?
6. Hãy đặt một tên khác cho con Ðường.
7. Con Ðường dẫn đến đâu?
8. Có bao nhiêu bước trên con Ðường đó?
9. Hãy giải thích Luật Vô Thường bằng ngôn ngữ của chính bạn.
10. Hãy kể chuyện cái bè.
11. Chuyện cái bè giảng dạy điều gì?

-ooOoo-

Lesson 32:
advance (v) : tiến lên, tiến tới
aid (n) : sự giúp đỡ, sự viện trợ
as if : như thể
bead (n) : cục gỗ
bind (v) : buộc, bó lại
block (n) : khối
boat (n) : tàu, thuyền
cedar (n) : cây tuyết tùng
clumsy (a) : vụng về
continually (adv) : liên tục
discard (v) : loại bỏ, vất bỏ
drag (v) : kéo,lôi
encounter (v) : bắt gặp
grade (n) : cấp bậc
hindrance (n) : vật chướng ngại
kindergarten (n) : lớp mẫu giáo
occur (v) : xảy ra, xảy đến
on the other hand : trái lại, ngược lại
once  : một lần
persist (v) : khăng khăng, bền chí
public (a) : công cộng
raft (n) : cái bè
raging (a) : giận dữ, dữ dội
require (v) : đòi hỏi, cần đến
safety (n) : sự an toàn
shoulder (n) : vai
slope (n (: độ dốc, đường dốc
stage (n) : giai đoạn
steep (a) : dốc
stick (n) : cái gậy
stout (a) : chắc, bền
strap (v) : buộc bằng dây da
stream (n) : dòng suối
surprise (v) : làm ngạc nhiên
take place (v) : xảy ra
torrent (n) : dòng nước chảy xiếc
toy (n) : đồ chơi
twice  : hai lần
valley (n) : thung lũng
wood (n) : gỗ

Lesson 33

The Law of Karma – II

The second thing that we have to understand a little more about is the great Law of Karma. You will remember that we have spoken about this several times in some of the earlier lessons. To put it very simply it means that everything is the result of something that happened before. That is to say from a previous cause.

Wheat grows because the seed of the wheat was sown. The seed is the cause of the wheat; wheat the result of the seed. There is a cause for everything we see around us. Sometimes we understand the cause and sometimes we do not. We know however, that nothing comes by chance; there is a cause for everything.

Stones are found on the beach. We may not know how they got there but we do know that there is a cause for their being there. Perhaps a wave washed them in from the deep ocean bed; or perhaps a large rock was thrown out from the hillside by an earthquake many years ago and gradually broke up into small pieces.

That which is true of the rock and the wheat is true of everything around, as it is true also of our thoughts, words and actions. These come from some previous cause. The cause of evil words and actions is evil thoughts; and the cause of evil thoughts is simply ignorance. In like manner the cause of good words and actions is good thoughts and the cause of these good thoughts is knowledge.

We may say then, that knowledge and ignorance are like seeds from which spring good or bad words, thoughts or actions as the case may be.

A tree comes from a seed and likewise bears flowers from which in turn new seeds spring which cause still other trees to grow, this is rebirth. This is the simple way of shewing the great Law of Karma and rebirth which scientists in the world today speak of as the law of cause and effect. This law has not been understood very long in the West but it was understood by our Lord Buddha over two thousand years ago. He found this law when he walked along the Noble Eight-fold Path. All Buddhas of all ancient times have always taught this law.

-ooOoo-

Bài 33

LUẬT NGHIỆP BÁO – II

Ðiều thứ hai mà chúng ta phải hiểu thêm đôi chút là Luật Nghiệp Báo vĩ đại. Các bạn còn nhớ là chúng ta đã bàn điều này nhiều lần trong một vài bài trước kia. Ý nghĩa giản dị là mọi sự mọi vật đều là hậu quả của cái gì đó đã xảy ra trước. Nghĩa là từ một nguyên nhân trước.

Cây lúa mì mọc lên là vì hạt lúa mì đã được gieo trồng. Hạt lúa mì là nhân của cây lúa mì; cây lúa mì là quả của hạt lúa mì. Có một nguyên nhân cho mọi thứ mà chúng ta thấy chung quanh ta. Có khi chúng ta hiểu được nguyên nhân và có khi chúng ta không hiểu. Tuy nhiên, chúng ta biết không có gì xảy đến một cách tình cờ; tất cả mọi thứ đều có nguyên nhân.

Thấy những viên đá trên bãi biển, chúng ta có lẽ không biết chúng đến đó bằng cách nào, nhưng chúng ta biết chắc rằng có một nguyên nhân cho sự hiện hữu của chúng ở đó. Có lẽ một làn sóng đã đưa chúng vào bờ từ lòng biển sâu; hoặc có lẽ một tảng đá lớn đã văng ra từ sườn đồi bởi một trận động đất cách đây nhiều năm và dần dần vỡ thành những mảnh nhỏ.

Ðiều đúng với tảng đá và cây lúa mì thì cũng đúng với mọi thứ chung quanh, và như vậy là cũng đúng với tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của chúng ta. Tất cả những thứ đó đều bắt nguồn từ một số nguyên nhân trước. Nguyên nhân của ngôn ngữ và hành động xấu là tư tưởng xấu, và nguyên nhân của tư tưởng xấu thì đích thị là vô minh. Cũng thế, nguyên nhân của ngôn ngữ và hành động tốt là tư tưởng tốt, và nguyên nhân của tư tưởng tốt là trí tuệ.

Thế thì chúng ta có thể nói rằng trí tuệ và vô minh cũng giống như những hạt giống, từ đó phát ra ngôn ngữ, tư tưởng hay hành động tốt xấu tương ứng.

Mỗi cây phát sanh từ một hạt giống, rồi đến lượt đơm hoa, sanh ra những hạt giống mới, làm cho những cây khác mọc lên, và đó là vòng luân hồi sanh tử. Ðây là cách trình bày giản dị về Luật Nghiệp Báo vĩ đại và sự tái sanh mà các nhà khoa học trên thế giới ngày nay gọi là luật nhân quả. Luật này chưa được ai hiểu biết từ lâu ở Tây Phương, nhưng Ðức Phật chúng ta đã thấu đạt nó cách đây hơn 2.000 năm. Ngài phát hiện luật này khi Ngài đi theo con Ðường Tám Chánh Cao Quí. Chư Phật trong vô lượng vô biên kiếp xa xưa cũng luôn luôn thuyết giảng luật này.

-ooOoo-

Lesson 33:
chance (n) : cơ hội, ngẫu nhiên
earthquake (n) : sự động đất
hillside (n) : sườn đồi
likewise (conj) : cũng vậy
ocean (n) : đại dương
piece (n) : miếng, mảnh
rock (n) : cục đá
simply (adv) : giản dị, đơn giản
wheat (n) : lúa mì

Lesson 34

All Life is One

The third thing that we should try to understand is that all Life is One. The life that is in us is the same life that is in all living things.

Perhaps you could understand this a little better if you compare life to the air. We all share the same air and without it all flowers, birds, insects and human beings would die.

So it is with life. We all share the same life; it is in each and all of us, this we call the Buddha-nature or true self. This makes us really and truly brothers and sisters. It turns all living things into one great family.

Understanding this law, how careful we should be not to hurt or injure anything but to treat all things with love and kindness. Because all life is one, if we hurt another we are really hurting ourselves and these unkind and ignorant actions will bring to us pain and sorrow.

 

-ooOoo-

Bài 34

TẤT CẢ SINH MỆNH LÀ MỘT

Ðiều thứ ba mà chúng ta nên cố gắng tìm hiểu là: Tất Cả Sinh Mệnh là Một. Sinh mệnh trong chúng ta cũng giống như sinh mệnh trong tất cả chúng sanh.

Có lẽ các bạn có thể hiểu được điều này rõ hơn đôi chút nếu các bạn so sánh sinh mệnh với không khí. Tất cả chúng ta đều san sẻ cùng một không khí, và nếu như không có nó thì tất cả hoa lá, chim muông, côn trùng và con người sẽ chết.

Ðối với sinh mệnh cũng thế. Tất cả chúng ta đều san sẻ cùng một sinh mệnh; nó tồn tại trong mỗi người và trong tất cả chúng ta, sinh mệnh này chúng ta gọi là Phật Tánh hay Thật Ngã. Nó làm cho chúng ta đích thực là anh chị em. Nó biến tất cả chúng sanh thành một đại gia đình.

Hiểu được luật này chúng ta mới thận trọng, tránh gây tổn hại và đối xử với mọi sự mọi vật bằng tình yêu thương nhân ái. Vì rằng tất cả sinh mệnh là một nên nếu chúng ta gây tổn thương người khác thì đích thị là mình tự gây tổn thương chính mình, và những hành động tàn bạo, vô minh đó sẽ mang lại đau khổ cho chúng ta.

-ooOoo-

Lesson 34:
Buddha – nature (n) : Phật tánh
compare (v) : so sánh, đối chiếu
hurt (v) : gây tổn thương, tác hại
nature (n) : bản chất, bản tính
true self (n) : chân ngã

Lesson 35

The Long Chain of Lives.

A seed planted in the ground sometimes remains there a very long time before it appears above the ground in the form of a blossom. So also, the result of a wrong action may take a long time before it is felt. By this I mean that a wrong action may have been committed several lives ago and its painful result be felt in this life.

We are continually working out good and bad Karma every day but just from what life this good or bad Karma comes, we cannot know till we have become all-wise like Buddha.

You will remember that when our Lord Buddha found the Truth beneath the Bodhi Tree, he saw the long chain of lives which stretched behind him.

Just as a chain is fastened together link by link so he saw that each of his lives were fastened together by the links made up of his thoughts, words and actions; each life being the result of the life that went before it.

Some of you would, I think, be very surprised if you could look over a few of your past lives and see from where all the little sorrows and sufferings come.

You would exclaim just like the Buddha did when he saw his past lives, “Why I brought all these pains and sufferings on myself; they are the result of this bad action or of that ignorant thought, and so I have no one to blame for the unhappiness which I have suffered but myself”.

 

QUESTIONS (15)

1. What do we call the second great Truth that we have to understand?
2. Explain very simply the Law of Karma.
3. What do scientists in the West today call this law?
4. How long ago did the Buddha discover this law?
5. Was he the only one to teach it?
6. Can we escape the result of our thoughts, words and actions?
7. Does the result always follow an action immediately?
8. What is the Third Truth we have to learn to understand?
9. Explain the Oneness of All Life.
10. Why does an unkind action done to another affect us?

-ooOoo-

Bài 35

CHUỖI DÀI SINH MỆNH

Một hạt giống gieo xuống đất đôi khi nằm đó trong một thời gian dài trước khi xuất hiện trên mặt đất dưới dạng một đóa hoa. Cũng thế, hậu quả của một hành động sai lầm có thể qua một thời gian dài mới cảm nhận được. Do đó tôi muốn nói rằng một hành động sai lầm rất có thể đã phạm cách đây nhiều đời nhiều kiếp và hậu quả khổ đau của nó có thể được cảm nhận trong cuộc đời này.

Chúng ta liên tục tạo Nghiệp thiện ác hằng ngày, nhưng Nghiệp thiện ác đó phát xuất từ cuộc sống nào, chúng ta không thể biết, chừng nào ta giác ngộ như Phật thì mới hiểu được.

Các bạn còn nhớ khi Ðức Phật chúng ta tìm ra Sự Thật dưới cội Bồ Ðề, Ngài thấy một chuỗi dài sinh mệnh đã liên tục diễn ra trong quá khứ của Ngài.

Giống như một sợi xích được móc nối với nhau bằng từng mắc xích, Ngài thấy mỗi đời Ngài đều được trói buộc với nhau bằng những mắc xích tư tưởng, ngôn ngữ và hành động; mỗi một đời là hậu quả của cuộc đời đã diễn ra trước.

Một số các bạn, tôi nghĩ, sẽ rất đỗi ngạc nhiên nếu các bạn có thể xem lại được một vài tiền kiếp của mình và từ đó sẽ thấy được tất cả những khổ đau tế toái.

Các bạn sẽ kêu lên như Ðức Phật khi Ngài thấy những tiền kiếp của Ngài. “Tại sao tôi phải cưu mang tất cả những nỗi khổ đau này trên hình hài tôi; chúng là hậu quả của hành động xấu ác này hay của tư tưởng vô minh kia, và vì vậy cho nên tôi không qui kết trách nhiệm cho ai ngoài chính mình về nỗi bất hạnh mà tôi đã cam chịu”.

CÂU HỎI (15)

1. Chúng ta gọi sự thật cao quí thứ hai mà chúng ta phải thấu hiểu là gì?
2. Hãy giải thích dễ hiểu Luật Nghiệp Báo.
3. Các nhà khoa học ở Tây phương ngày nay gọi luật này là gì?
4. Ðức Phật đã khám phá luật này cách nay bao lâu?
5. Có phải Ngài là người duy nhất thuyết giảng luật đó?
6. Chúng ta có thể thoát khỏi hậu quả của tư tưởng, ngôn ngữ và hành động của chúng ta không?
7. Hậu quả luôn luôn theo sát hành động phải không?
8. Sự Thật Thứ Ba mà chúng ta phải tìm hiểu là gì?
9. Hãy giải thích cái Chung Nhất của Tất Cả Sinh Mệnh.
10. Tại sao gây một hành động tàn bạo cho người khác lại ảnh hưởng đến chúng ta?

-ooOoo-

Lesson 35:
commit (v) : phạm phải
fasten (v) : buộc chặt, trói chặt
link (n) : mắt xích, mối liên hệ
stretch (v) : căng ra, giản ra
till : cho đến khi

Lesson 36

The Great Pioneer

We have seen in the previous lessons how very necessary it is to have a religion if we wish to lead good lives and become great men and women.

Buddhism is the name of the religion to which we belong. We are Buddhists because we believe that the Master’s message is the finest and truest message ever given to the world, and the Path he gave the best of all paths.

The Buddha understood life and its many difficulties and gave us certain rules in order to help us meet the many troubles and trials which are the common lot of everyone who lives. No one can pass through life without having to face much that is hard and unpleasant.

We cannot always have just what we would like to have; nor do just what we would enjoy doing. We have certain duties to ourselves and to those around us. If we neglect these duties we are sure to become unhappy, for wrong doing always brings sorrow and pain.

In starting out on a journey two things are necessary. First we must know where we are going and second, we must take the right direction.

If we are going to India we have to take the right steamer, not one which is bound for South American.

It is the same in life – we must make a good start. Life is the great journey which each of us is taking. It is our religion which teaches us to begin this journey properly; that points out to us the best and shortest road.

Lord Buddha was the great Pioneer. He cut the road through the dark forest of ignorance and is willing to show us the way if we are wise enough to listen to what he tells us.

 

-ooOoo-

Bài 36

BẬC ÐẠO SƯ VĨ ÐẠI

Trong những bài học trước, chúng ta thấy điều tối cần là phải theo một tôn giáo, nếu chúng ta muốn có cuộc sống tốt đẹp và thành người cao thượng.

Phật giáo là danh xưng của một tôn giáo mà chúng ta đang theo. Chúng ta là Phật tử, vì chúng ta tin rằng bức thông điệp của Ðức bổn Sư chúng ta là bức thông điệp hay nhất, thật nhất cho thế giới, và con Ðường Ngài vạch ra là con Ðường hoàn thiện nhất.

Ðức Phật đã am hiểu cuộc đời và nhiều nỗi khó khăn của nó. Ngài đã ban cho chúng ta những luật tắc nhất định để giúp chúng ta đối phó với nhiều trở ngại, thử thách được coi là số phận chung của mọi người tại thế. Không ai sống trên đời mà không phải giáp mặt với bao nỗi gian nan, phiền muộn.

Chúng ta không thể lúc nào cũng đạt được ngay những điều mình muốn có, làm được ngay những điều mình thích làm. Chúng ta phải có một số bổn phận nhất định với chính chúng ta và với những người chung quanh ta. Nếu chúng ta không quan tâm đến những trách nhiệm đó thì chắc chắn sẽ bị khổ đau, vì hành động sai lầm luôn luôn mang lại đau khổ.

Có hai việc cần thiết khi khởi sự lên đường. Thứ nhất là phải biết mình sẽ đi đâu và thứ hai là phải đi đúng hướng.

Nếu đi Ấn Ðộ, chúng ta phải đáp tàu thủy trực chỉ Ấn Ðộ, đừng đón tàu khác sang Nam Mỹ.

Trong đời cũng thế – chúng ta phải thực hiện một cuộc khởi sự tốt đẹp. Ðời là cuộc hành trình vĩ đại mà mỗi người trong chúng ta đang tiến bước. Chính tôn giáo của chúng ta hướng dẫn chúng ta bắt đầu cuộc hành trình này một cách đúng đắn, vạch cho chúng ta thấy con đường tốt nhất và ngắn nhất.

Ðức Phật là Bậc Tiền phong vĩ đại. Ngài đã khai phá con đường xuyên qua cánh rừng vô minh đen tối, và muốn chỉ cho chúng ta thấy con đường đó nếu chúng ta có đủ trí tuệ sáng suốt để lắng nghe những gì Ngài nói.

-ooOoo-

Lesson 36:
be bound for : đi về hướng
bound (a) : đi hướng về
direction (n) : phương hướng
duty (n) : nhiệm vụ, bổn phận
pioneer (n) : người tiền phong, bậc đạo sư
properly (adv) : đúng, chính xác
steamer (n) : tàu chạy bằng hơi nước
trial (n) : sự thử thách

ÐC PHT VÀ GIÁO PHÁP CA NGÀI

Ernest K. S. Hunt, 1962

Tịnh Minh dịch Việt, 1992


Lesson 37

The Life Journey

A person who is going to South America generally tries to find out as much as he can about the climate so that he may know what kind of clothes to take with him. He asks questions of people who have been there in order that he may visit the most interesting places and get the most enjoyment out of his trip. In this way men and women are wise. If they are going to spend a certain sum of money on travel they wish to get the most for their money.

In life however, we are often very foolish. We go along as if it does not really matter what we do or where we go. We are often missing the best things along the way because we are not wise enough to ask the advice of someone who has already made this trip. We throw away the treasures of health, of time, of intellect, all because we have not learned how to use them in the best manner.

The difference between the traveler to South America and ourselves is this. He is not obliged to make the journey unless he wishes to. We however, are already on the way and must continue whether we like it or not, so surely it is better to make the journey wisely and well instead of foolishly and badly.

Here again the Law of Karma appears. If we make the journey badly the result is bound to be unhappiness and pain. We may refuse to believe this but our foolishness will not change the law. This Law never fails anywhere or at any time.

Whatever we think, say or do will always bring its result of good or bad as the case may be. There are religions in the world which pretend to show their followers how to escape from the Law of Karma but they are false religions. There is no escape for anyone. The only wise thing to do then is to realize this and think, speak and do only what is good and true. When we do this we are making the journey of life properly.

It is often difficult and hard to think, speak and do only what is right; we need someone to show us how to manage this. Lord Buddha found out the way after many many years of work and effort and he is willing to help us by his experience.

There are two ways of learning things in this life – one is hard and the other is easy. The hard way is to rely on our own knowledge and experience, which is often very poor, and to ask counsel of no one. The other is to listen to the advice of someone who has already learned these things.

If we take the hard way and refuse all help we must expect to make many mistakes which in turn will bring us much suffering and pain. If we are willing to listen to our Teacher we shall find the Path much smoother and will reach the end of the journey far quicker.

I do not mean to say that our Teacher will do the work for us – no one can do this; we have to walk the way ourselves. Our Lord Buddha will show us the Path and give us certain rules which will help us to think, speak and act wisely.

The hard work will still be ours; the difference being this. We shall know why we have to do these things. We shall have knowkedge in our hearts instead of ignorance.

If we have started down the wrong path there is still lots of time to make a new start. The Lord Buddha never refuses to show the Way to anyone.

The longer we continue to walk down the wrong path, the harder it will be to retrace our steps. Let us remember this when we are thinking, speaking or doing what is not right and come back as quickly as we can to the Lord Buddha’s Noble Eight-fold Path.

 

 

 

 

 

QUESTIONS (16)

1. Why are we Buddhists?
2. Why is life like a journey?
3. Who was the great Pioneer?
4. what did this Pioneer do for us?
5. Is there any escape from the Law of Karma?
6. Can we change the Law of Karma by prayer?
7. What are the two ways of learning?
8. Can the Buddha walk the Path for us?
9. Can we make a new start if we are walking down the wrong path?

-ooOoo-

Bài 37

CUỘC HÀNH TRÌNH SINH MỆNH

Một người sang Nam Mỹ thì cố công tìm hiểu thời tiết để họ có thể mang theo các loại y phục phù hợp. Họ hỏi thăm dân chúng ở đó nhiều điều để họ có thể viếng thăm những danh lam thắng cảnh và đạt được những thú vị mỹ mãn nhất về chuyến du lịch. Những người khôn ngoan sáng suốt cũng thế. Nếu họ sắp chi một khoản tiền nào đó cho chuyến du lịch, tức là họ muốn đạt những điều tốt đẹp nhất để xứng đáng với đồng tiền bát gạo của họ.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta thường rất là khờ dại. Chúng ta lên đường như thể muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chả đặt thành vấn đề. Chúng ta thường bỏ lỡ những điều tốt đẹp nhất trên tuyến đường, bởi vì chúng ta không đủ sáng suốt để tham khảo ý kiến với người đã thực hiện cuộc hành trình đó. Chúng ta vất đi bao kho tàng sức khỏe, thời gian và trí tuệ, tất cả chỉ vì mình không chịu học tập để sử dụng chúng một cách hữu hiệu nhất.

Sự khác biệt giữa du khách sang Nam Mỹ và chính chúng ta là chỗ đó. Anh ấy không buộc phải thực hiện cuộc hành trình trừ phi anh ấy muốn. Tuy nhiên, chúng ta đã ở trên tuyến đường và phải tiếp tục cuộc hành trình dẫu cho mình thích hay không thích, vì vậy cho nên làm cuộc hành trình sáng suốt, chu đáo chắc chắn là tốt đẹp hơn cuộc hành trình ngu ngơ, tệ hại.

Ðến đây thì Luật Nghiệp Báo lại xuất hiện. Nếu chúng ta thực hiện cuộc hành trình một cách tồi tệ thì hậu quả sẽ là khổ đau. Chúng ta có thể không tin điều này, nhưng sự ngu ngơ của chúng ta sẽ không thay đổi được qui luật đó. Qui luật này không bao giờ sai lạc ở bất cứ nơi nào hay bất cứ lúc nào.

Những gì chúng ta suy nghĩ, nói năng hay hành động sẽ luôn luôn mang lại hậu quả tốt xấu tương ứng. Có những tôn giáo trên thế giới giả vờ chỉ cho môn đệ mình cách thức thoát khỏi Luật Nghiệp Báo, nhưng đó là những tà đạo. Không ai có thể trốn tránh được. Ðiều khôn ngoan duy nhất là nhận ra qui luật đó và hãy suy nghĩ, nói năng và thực hiện được những gì tốt đẹp, chân chính. Khi làm được việc này, tức là chúng ta đang thực hiện cuộc hành trình sinh mệnh một cách đúng đắn.

Thường thì rất khó khăn gian khổ để suy nghĩ, nói năng và hành xử được những điều chân chính; chúng ta cần có người trình bày cho chúng ta cách thực hiện việc này. Ðức Phật đã khai sáng con đường sau bao nhiêu năm lao tác, nỗ lực, và Ngài sẵn lòng giúp đỡ chúng ta bằng kinh nghiệm của Ngài.

Có hai cách học tập mọi thứ trong cuộc đời này – một là khó, hai là dễ. Cách khó là dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của chính chúng ta, thường thì rất nghèo nàn, chả cần đến lời khuyên của ai, và hai là lắng nghe lời chỉ giáo của người đã học tập được các thứ đó.

Nếu theo cách khó, từ chối mọi sự giúp đỡ, chúng ta ắt phải phạm nhiều lỗi lầm và rồi chúng sẽ mang lại đau khổ. Nếu tha thiết lắng nghe Bậc Ðạo Sư của mình thì chúng ta sẽ thấy con đường bằng phẳng hơn, và rồi sẽ đến đích nhanh chóng hơn nhiều.

Tôi không muốn nói Bậc Ðạo Sư của chúng ta sẽ làm việc thay cho chúng ta – không ai có thể làm được điều này; chúng ta phải tự mình dấn thân lên đường. Ðức Phật sẽ chỉ đường cho chúng ta, sẽ trao cho chúng ta những giới luật nhất định, và những giới luật đó sẽ giúp chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động một cách sáng suốt.

Công việc khó khăn sẽ vẫn là của chúng ta; sự khác biệt chính là chỗ đó. Chúng ta sẽ biết tại sao chúng ta phải làm những việc này. Chúng ta sẽ có trí tuệ trong tâm chứ không phải vô minh ngu muội.

Nếu chúng ta đã khởi sự lên đường sai lầm thì còn nhiều thời gian để làm lại một khởi sự mới. Ðức Phật không bao giờ từ chối chỉ đường cho bất cứ ai.

Chúng ta tiếp tục lên đường sai lầm càng lâu bao nhiêu thì khi quay gót bước lui sẽ càng khó khăn bấy nhiêu. Hãy ghi nhớ điều này khi chúng ta suy nghĩ, nói năng hay thực hiện những gì không đúng, và hãy trở lại với Con Ðường Tám Bước Cao Quí của Ðức Phật càng nhanh càng tốt.

CÂU HỎI (16)

1. Tại sao chúng ta là Phật tử?
2. Tại sao cuộc đời giống như một cuộc hành trình?
3. Ai là Bậc Ðạo Sư vĩ đại?
4. Bậc Ðạo Sư này đã làm gì cho chúng ta?
5. Có cuộc chạy trốn nào thoát khỏi Luật Nghiệp Báokhông?
6. Chúng ta có thể thay đổi Luật Nghiệp Báo bằng sự cầu nguyện không?
7. Hai cách học tập đó là gì?
8. Ðức Phật có thể lên Ðường thay cho chúng ta không?
9. Có thể làm một khởi sự mới nếu chúng ta đang tiến bước trên đường sai lầm không?

-ooOoo-

Lesson 37:
be bound to : nhất định, chắc chắn
climate (n) : khí hậu
counsel (n) : lời khuyên
experience (n) : kinh nghiệm
intellect (n) : trí năng
journey (n) : cuộc hành trình
pretend (v) : giả vờ
rely on (v) : dựa vào, tin cậy
retrace (v) : trở lại, trở lui

Lesson 38

Testing the Way – I

Some of you may perhaps wonder how we can be sure that the Lord Buddha has found the right way. So many teachers have pretended to teach the truth and have turned out to be false guides. It is very natural for you to ask this question and very wise of you.

If we go shopping we are very careful always to try and get good value for our money. A wise girl who is buying a silk dress is careful to see whether the material is pure silk or not. She examines the dress very carefully, looks at the seams and tries it on to see if it fits. She would not dream of telephoning to a store and ordering a dress without first seeing it.

A boy who is buying an automobile tries it out many times before he finally decides to take it.

Yet, careful as the girl may be in the choice of her dress; she may find out later that it was not the genuine article after all. This may also happen in the case of the automobile. Salesmen are very smart today and know how to make their inferior goods look fine and attractive.

It is by wearing the dress and by using the automobile that we can be really sure if we have got our money’s worth or not. If it is really a genuine article it will stand the test of wear and time.

We may also test the Lord Buddha’s teaching in the same way. Has it stood the test of time and experience?

It was not his preaching only that made people follow him, it was his life. He lived his teaching day by day and the result of such a noble life was, that it attracted the people to him.

Let us take his teaching in the same manner and try it. It will bear the test – it has borne the test – for it is the genuine article.

-ooOoo-

Bài 38

KIỂM NGHIỆM CON ÐƯỜNG – I

Một số các bạn có lẽ tự hỏi làm sao chúng ta có thể quyết chắc rằng Ðức Phật đã tìm ra con đường chân chánh. Vì nhiều pháp sư đã giả vờ thuyết giảng sự thật và đã trở thành những đạo sư lừa dối. Các bạn nêu lên câu hỏi này rất là tự nhiên, rất là sáng suốt.

Nếu đi mua sắm, chúng ta rất cẩn thận, luôn luôn tuyển chọn những gì có giá trị thích đáng với đồng tiền của mình. Một cô gái khôn ngoan, khi mua chiếc áo đầm bằng lụa, thì phải thận trọng, coi loại vải đó có thật lụa hay không, cô ta xem xét chiếc áo một cách tỉ mỉ, quan sát từng đường kim mũi chỉ và mặc thử nó xem có vừa hay không. Cô ấy không thể lơ mơ gọi điện thoại đến cửa hàng hay đặt một chiếc áo đầm mà trước tiên không thấy nó.

Một cậu mua xe hơi cũng phải thử đi thử lại nhiều lần trước khi quyết định lấy nó.

Tuy nhiên, cẩn thận như cô gái chọn được chiếc áo đầm kia, rốt cuộc rồi cũng có thể khám phá ra rằng đó không phải là loại hàng đích thực. Ðiều này cũng có thể xảy ra với trường hợp chiếc ô tô. Các nhà buôn bán ngày nay rất lanh lợi, biết cách làm hàng kém chất lượng thành hàng bóng loáng, hấp dẫn.

Chính nhờ mặc chiếc áo đầm đó và dùng chiếc xe hơi kia mà ta mới có thể thực sự đoan chắc rằng ta đã sử dụng được giá trị đồng tiền của ta hay không. Nếu đích thị là hàng thật thì nó sẽ chịu đựng được sự thử thách của thời gian và mang mặc.

Chúng ta cũng có thể kiểm tra giáo pháp của Ðức Phật bằng phương thức tương tự. Phải chăng giáo pháp đó đã chịu đựng được sự thử thách của thời gian và kinh nghiệm?

Không phải chỉ có giáo pháp của Ngài làm cho quần chúng theo Ngài mà cả cuộc sống của Ngài cũng thế. Ngày qua ngày, Ngài sống hợp với giáo pháp của Ngài, và kết quả của một nếp sống cao thượng như thế đã thu hút quần chúng đến với Ngài.

Chúng ta cũng sống theo giáo pháp của Ngài và thử xem. Giáo pháp đó sẽ chịu đựng được thử thách – Nó đã chịu đựng thử thách – vì đó là hàng thật.

-ooOoo-

Lesson 38:
article (n) : đồ, hàng, phẩm vật
attract (v) : thu hút, hấp dẫn
attractive (a) : hấp dẫn, lôi cuốn
choice (n) : sự chọn lựa
fit (v) : vừa, hợp
genuine (a) : thật, chân chính
inferior (a) : kém, tồi
seam (n) :
đường may
silk (n) : lụa
smart (a) : khôn lanh, nhanh trí
stand (v) : đương đầu, chịu đựng
test (v) : thử, kiểm tra
turn out (v) : hóa ra, thành ra
 
Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Posted by trên Tháng Chín 18, 2011 in Phật Giáo

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: