RSS

Các bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang

15 Th12

Các bài viết của tác giả Nguyễn Mạnh Quang

Vài hàng về tác giả

6/1964: Tốt Nghiệp Đại Học Sư Phạm Sàigòn môn Sử Địa.

1964-1966: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang.

1966-1969: Được cấp học bổng du học theo họ tại Đại Học Ohio, Hoa Kỳ.

9/1969: Tốt nghiệp Cao Học Giáo Dục môn Sử Địa và hồi hương.

1970-1975: Dạy môn Sử Địa và Công Dân tại Trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức, Sàigòn.

4/1975: Rời Việt Nam sang Hoa Kỳ.

9/1975 – 9/1998: Làm việc tại Sở Học Chánh Tacoma (Tacoma Public Schools). Phụ trách dạy các môn: Lịch Sử Hoa Kỳ (American History), Những Vấn Đề Khó Khăn Trên Thế Giới (World Problems), Sử Tiểu Bang Washington, Công Dân (Civics), Địa Lý Thế Giới ( World Geography) tại các trường Trung Học Lincoln, Wilson và Stadium.

CÔNG TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ DỊCH THUẬT

A.- BIÊN SOẠN

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

B.- DỊCH THUẬT

Lịch Sử Hoa Kỳ (quyển thượng và quyển hạ), dịch từ tập sách giáo khoa dành cho các em học sinh bậc trung học tại Hoa Kỳ có tựa đề là This Is Americas’ s Story. Sách dầy 808 trang của các tác giả Howard B. Wilder, Robert P. Ludlum và Harriett McCune Brown (Houghton Mifflin Company Boston, 1975).

 CÙNG MỘT TÁC GIẢ

A.- ĐÃ XUẤT BẢN:

1.- Đệ Nhị Thế Chiến Và Chiến Tranh Lạnh (Saigòn, Sáng Tạo, 1972).

2.- Tập Đọc và Tập Viết Tiếng Việt (Tacoma Public Schools, 1980).

3.- Việt Nam Đệ Nhất Cộng Hòa Toàn Thư 1954-1963 (Houston, TX, Văn Hóa, 1998 và 2000).

4.- A Poem For My Children – Bài Thơ Cho Con (Houston, TX, Văn Hóa, 1999).

5.- Thực Chất Của Giáo Hội La Mã (Tacoma, Washington, 1999).

6.- Nói Chuyện Với Tổ Chức Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Houston, TX,  Đa Nguyên, 2004).

7.- Lịch Sử Hoa Kỳ (dịch)

 B.- SẮP XUẤT BẢN

1.- Giáo Triều Vatican: Lịch Sử và Hồ Sơ (Xem các phần mục >>)

2.- NGÔ ĐÌNH DIỆM: Con Người và Tội Ác.

Các tác phẩm đăng trong Sachhiem.net

Ai Dám Tấn Công Đạo Chúa ? (TCN & NMQ)
Chuyện “Dê Cỏn Buồn Sừng” Của Con Chiên Chu (Nguyễn Mạnh Quang)
Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02a: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02b: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 02c: Tính Cách Thuận Lý của Chính Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03a: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03b: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03c: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 03d: Đặc Tính Những Lá Cờ Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 04: Đi Tìm Ý Nghĩa Thực Sự Của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 05: Đại Việt, Lập Hiến Đông Dương và Việt Nam Quang Phục (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 06: Việt Quốc và Việt Cách (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 06a: Phụ Bản (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 07: Đặc Tính (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 07a: Đặc Tính (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 07b: Không Dám Đối Đầu Sự Thật (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Giáo Dục Nhồi Sọ (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 08: Chính Sách Ngu Dân Và Nhồi Sọ (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 09: Tác Dụng Của Chính Sách Ngu Dân (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 10: Di Lụy Của Chính Sách Ngu Dân (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 12: Trước 30 Tháng 4, 1975 (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 13: Cờ Vàng Ở Hải Ngoại (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 13: Cờ Vàng Ở Hải Ngoại (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG 14: Cờ Vàng Làm Nhục Quốc Thể (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NGQG: Lời Kết (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 00: Dẫn Nhập (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01a: Quan niệm Chính Thống và Chính Nghĩa (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01b: Nhà Nguyễn Không Tròn Trách Nhiệm (Nguyễn Mạnh Quang)
Chân Dung NVQG 01c: Chính Nghĩa Thuộc Về Các Lực Lượng Kháng Chiến (Nguyễn Mạnh Quang)
Cách xưng hô trong bức Tâm Thư gửi nhà nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Câu Chuyện Bức Tranh Chuột (Nguyễn Mạnh Quang)
God’s Warriors (David Truskoff)
Gửi Quý vị Tu sĩ Ca-tô và giáo dân người Việt (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 1 – Nguyên Nhân Của Tập Sách (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 2 – Những Điểm Khác Biệt (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 3 – Nhận Xét Về Bài “Cần Thẩm Định Lại…” (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 4 – Bài Viết Của Ông Nguyễn Học Tập (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 5 – Cưới Vợ Cho Hà Bá (Nguyễn Mạnh Quang)
Họ và Chúng Ta 6 – Bị Thảm Bại Khi Cấu Kết Với Nhà Thờ (Nguyễn Mạnh Quang)
Khóc Bạn Hà Mai Phương (Nguyễn Mạnh Quang)
Letter To Pope John Paul II (Nguyễn Mạnh Quang)
LSHK-1- Marco Polo và những chuyện kỳ thú ở Đông phương (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LSHK-2- Magellan tìm ra con đường đi vòng quanh thế giới (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LSHK-3- Những Lá Thư Của Phillip Andrew (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LSHK-4- Các Thuộc Địa Thành Lập Thế Nào? (Nguyễn Mạnh Quang dịch)
LỊCH SỬ HOA KỲ
Lời Mở Đầu
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Các Chính Sách Của GHLM Đã và Đang Thi Hành (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Di Ngôn của Mạc Ngọc Liễn (NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Hậu Quả Của Việc Không Dạy Toàn Bộ Lịch Sử (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Kết (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Lời Tòa Soạn (TCN & NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Nền Đạo Lý Phản Nhân Luân (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Sử Liệu Thế Nào Mới Khả Tín? (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Vatican Bám Chặt Việt Nam Lâu Nhất (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Vatican Là Kẻ Thù Thâm Độc Nhất (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: VATICAN Và Tín Đồ Người Việt Trong Quá Trình Chống Lại Tổ Quốc VN (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Vấn Đề Đặt Ra Với Tín Đồ Da Tô Người Việt (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Đặc Tính Ngược Ngạo Trong Đạo Da Tô (TCN&NMQ)
Người Việt Nam & Đạo Giêsu: Ảnh Hưởng của Chính Sách Ngu Dân và Chia Để Trị (TCN&NMQ)
NHỮNG ĐỨA CON HOANG
Những Khác Biệt Giữa Chúng Ta (Nguyễn Mạnh Quang)
Những người đòi bỏ danh dự Tổ Quốc (NMQ)
Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 -phần đầu (Nguyễn Mạnh Quang)
Những Sai Lầm Trầm Trọng Trong Quyển VIETNAM 1945-1995 phần sau (Nguyễn Mạnh Quang)
Những Đứa Con Hoang (Nguyễn Mạnh Quang)
Phỏng Vấn nhà giáo Nguyễn Mạnh Quang: Chính Thống và Chính Nghĩa (Sách Hiếm)
Thánh Binh (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư KMTD – Hiền tài hay Việt gian ? (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư KMTD – Kết Quả Của Thỏa Hiệp 27-1-1973 (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Ngỏ – đoạn 2
Thư Ngỏ – đoạn chót
Thư Ngỏ Gửi Giáo Hoàng John Paul II (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Ngỏ Gửi TGM Ngô Quang Kiệt (Nguyễn Mạnh Quang)
Thư Thắc Mắc của HS KMTD (Nguyễn Mạnh Quang)
Tiễn Bạn, Nhớ Chuyện Ngày Xưa (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Các Con Số Tín Đồ Từ Thế Kỷ 16 (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Các Thánh Lệnh Phân Chia Thế Giới (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Giới thiệu (sachhiem.net)
TT: Kế Hoạch Đánh Chiếm Việt Nam của Vatican (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Những Lý Do Việt Nam Không Thể Thiết Lập Ngoại Giao Với Vatican (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Những Mâu Thuẫn Trong Đạo Thiên Chúa La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Sơ Lược Nội Dung (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Tổng Quát về Chủ Trương Của La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Vatican Trong Nỗ Lực Thuyết Phục Pháp Đánh Chiếm Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
TT: Đời Sống Dâm Loạn Của Các Giáo Sĩ (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
Tính Cách Đặc Biệt Trong Kỳ Bầu Cử Tổng Thống 2008 (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH06- Cấu Kết Với Cường Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Bản Chất Lươn Lẹo (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Bản Chất Nhận Vơ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Cưỡng Từ Đoạt Lý (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Diễn Biến Sự Rã Đám của Chính Quyền Miền Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Thói Quen Tiếm Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH11- Đảo Lộn Lịch Sử (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH15.1 – Tại Sao Tu Sĩ TCG Phải Sống Độc Thân? (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH15.2 – Hậu Quả Của Chính Sách Cưỡng Bách Độc Thân (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH15.3 – Tình Trạng Loạn Luân Trong Giới Tu Sĩ Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH16.1 – Chủ Đích Đi Tu Của Đạo Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH16.2 – Độc Thân và Sự Trinh Bạch của Tu Sĩ Ca-Tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH16.3 – Biện Pháp Giải Quyết Nạn Khan Hiếm Tu Sĩ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH17.1 – Bao Che Tu sĩ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH17.1 – Các Biện Pháp Để Bao Che (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH17.3 – Đối Với Tín Đồ Người Mỹ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH18- Lộ Đồ Chinh Phục Thế Giới (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH19- Thiết Lập Các Đạo Quân Thứ 5 (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH20- Đoàn Ngũ Hóa Tín Đồ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH21- Vận Động Pháp Lần Thứ Nhất (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH22- Lần Thứ Hai Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH23- Lần Thứ Ba Vận Động Pháp Chiếm Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH24- Sách Lược Nội Công Ngoại Kích (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH25- Bộ Máy Cai Trị Của Liên Minh (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH26- Đời Sống Dân Ta Trong Thời Pháp-Vatican Đô Hộ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Ch27- Tiền Bạc, Châu Báu Bị Vatican Cướp Đoạt(Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH28- Chính Sách Thuế Khóa và Sưu Dịch (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH29- Cướp Chùa, Ruộng Đất, Xây Nhà Thờ  (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH30- Hậu Quả Của Chính Sách Thuế Khóa (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH31- Hai Cảnh Đời Trái Ngược (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH6- Cấu Kết Với Cường Quyền (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH60- Vatican Vận Động Hoa Kỳ Để Dy Trì Quyền Lực Tại Miền Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH60-1 Những Tính Toán của Vatican Trong Năm 1950 (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH61- Ngô Đình Diệm Dưới Mắt Các Chính Khách Hoa Kỳ (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH62- Hoa Kỳ Nỗ Lực Củng Cố và Bảo vệ An Ninh cho ông Ngô Đình Diệm (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1a NGÔ ĐÌNH DIỆM: Con Người và Tội Ác (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1b Sơ Lược Cuộc Đời của NGÔ ĐÌNH DIỆM (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1c Tại Sao Gọi Là Tam Đại Việt Gian (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1d Cuồng Tín (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1e Những Đặc Tính Chung của Các Tín Đồ Ca-tô (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1f Tình Trạng Ngu Dốt Của Ông Diệm (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH63-1g Những Việc Làm Tàn Ngược Của Ông Diệm (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH7- Bộ Máy Đế Quốc Gia Tô La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH7- Bộ Máy Đế Quốc Gia Tô La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Hủy Diệt Nền Văn Minh Nhân Loại (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Phụ Bản (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH8- Phụ Bản (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH91 – Vấn Nạn Buôn Bán Ma Túy (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-1 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-2 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-3 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:CH92-4 – Vấn Nạn Giáo Hội La Mã (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Chương Dẫn Nhập (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Chương Dẫn Nhập tt (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Mục X- Vatican Cướp Đoạt Tài Sản Việt Nam (Nguyễn Mạnh Quang)
VATICAN:Sơ Lược Hồ Sơ GHLM (Nguyễn Mạnh Quang)
Vài Hàng về Tác Giả
Vụ Án Nữ Anh Hùng Jeanne D’Arc (Nguyễn Mạnh Quang)
Ăn Cơm Quốc Gia? (Nguyễn Mạnh Quang)
Đặc Tính Nghịch Thường của Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ (Nguyễn Mạnh Quang)

Advertisements
 

Nhãn: , , ,

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: